Јавно предузеће за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“,Београд, је основано решењем Привредног суда у Београду, посл. бр. VI Фи-2170/98 од 24.03.1998. године.

За све године свог пословања, Предузеће послује са циљем да унапреди и уведе нове стандарде, како у управљању пословним просторијама тако и у пружању помоћи закупцима, а све у циљу стварања квалитетнијих и бољих услова живота грађана Врачара.

У сталном прожимању традиционалног и модерног, млад, образован и компетентан тим, са погледом у будућност остаје на услузи грађанима.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

            У складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима (“Сл. гл. РС“, бр. 15/16), органи Јавног предузећа “Пословни простор Врачар“ Београд су:

1) Надзорни одбор, и

 2) Директор.

            Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. Један члан Надзорног одбора је из реда запослених.

            У складу са чланом 24. став 2. Закона о раду (“Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), организациона структура Јавног предузећа “Пословни простор Врачар“  је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова у јавном предузећу у Јавном предузећу “Пословни простор Врачар“  бр. 2194/16 од 23.09.2016. године, тако да њу чине три организациона дела:

– Служба за финансијске и опште послове,

– Служба за правне и кадровске послове,

– Cлужба за техничку делатност.